Salgsbetingelser

1. Avtalen

PurOmega Nordic AS selger helsekostprodukter på løpende abonnementsbasis i henhold til valgt leveringsintervall uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt i disse avtalevilkår. Avtalen kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

2. Definisjon av partene i avtalen

«Selger» er: PurOmega Nordic AS
Org. nr.: 916 055 285
Adresse: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland
E-post: kundeservice@puromega.com
Telefon: 21095425

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».
«Tjenesten» referer til abonnementstjenesten.
«Produktet» er varen som leveres i abonnementstjenesten.

Kontaktinformasjon kundeservice

Telefon: 21095425
E-post: kundeservice@puromega.com
Post: PurOmega Nordic AS, PB 28, 0415 Oslo

Lager og returadresse

PurOmega Nordic AS
Bjørumsvegen 15, pb 19
4855 Froland

3. Avtaleinngåelse, aksept og endring av avtalevilkårene

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår, angreskjema og opplysningsskjema om angrerett.

Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

4. Abonnement, varighet og oppsigelse

Ved bestilling inngår Kjøper avtale om abonnement for ønsket Produkt, til pris og leveringsintervall som beskrevet i ordrebekreftelsen. Abonnementet er uten bindingstid, og løper til Kjøper sier opp.

Oppsigelsesfrist er 14 dager før neste planlagte utsending av Produkt i Tjenesten. Siste dag for oppsigelse er oppgitt på din faktura. Oppsigelse kan skje til kundeservice (se punkt 2) per telefon, e-post eller brev. Ved for sen oppsigelse forplikter du deg til å motta neste planlagte levering i Tjenesten før abonnementet opphører.

Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveringer av Produktet og kansellere Tjenesten dersom betaling uteblir for to eller flere forsendelser, eller der Kjøper ikke lenger kan anses som kredittverdig av Selger.

5. Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller skreddersy ditt abonnement.

6. Levering

Levering av Produkt skjer per brevpost direkte til postkassen. Normalt vil du motta Produkt ved første forsendelse innen 3-10 dager fra bestilling, og senest innen 20 dager etter bestilling. Etterfølgende Produkt vil leveres slik det fremgår av leveringsintervallet på ordrebekreftelsen, pluss/minus 10 dager avhengig av postgang.

7. Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første Produkt i Tjenesten i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Telefon: 21095425
E-post: kundeservice@puromega.com
Post: Bjørumsvegen 15, pb 19, 4855 Froland

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).
Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi kreditere ubetalt faktura eller tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vil tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått Produkt(er) tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at Produkt(er) er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere Produkt(er) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Benytt returadresse oppgitt i punkt 2 over. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt.

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Det er ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-.

Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 49,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, se nærmere om dette pkt. 8.

8. Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven ved forsinkelser eller mangler på Produktet/Tjenesten.

Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til holdbarhetsdato angitt på emballasjen forutsatt at Produktet er oppbevart tørt, kjølig og ikke eksponert for direkte sollys.

Kjøper plikter innen rimelig tid etter han eller hun oppdaget eller burde oppdaget misligholdet å melde fra til kundeservice.

Selger tar forbehold i driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

9. Priser og betaling

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen.

Betaling for produktene skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende vilkår for valgte betalingsleverandør. For tiden tilbyr vi betaling via Vipps (Vipps AS), Stripe (Kort) og faktura.

Faktura:
Faktura med 14 dagers kredittid er ilagt hver forsendelse. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Riverty Norway AS. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Riverty Norway AS. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp.

Selger, i samarbeid med Riverty Norway AS, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev.

Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet.

Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats.
Ved uteblivelse av betaling kan Selger stoppe Tjenesten uten forvarsel (jf. pkt.4)

10. Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger.

Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, men kan benyttes av Selger. Person- og bestillingsopplysninger kan allikevel i tilfeller utleveres etter pålegg fra offentlige etater, eller i forbindelse med kredittsjekk av Kjøper samt oppfølging og inndrivelse av ubetalte fordringer.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet.
Du forplikter seg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten.

11. Produktinnhold, bruk og virkning

Selger fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende uforsiktig bruk av Produktet. Produktet er deklarert som et kosttilskudd eller kosmetikk i henhold til norsk lov med alle tilhørende forskrifter for merking og bruk av kosttilskudd eller kosmetikk. Kosttilskudd er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Kosttilskudd skal lagres mørkt, tørt og ikke over romtemperatur. Kosttilskudd skal lagres utilgjengelig for barn.

Selger anbefaler alle å konsultere lege før bruk av Produktet, spesielt ved tilfeller der man er klar over eksisterende eller forhenværende sykdommer og tilstander eller ved bruk av medisiner. Les og følg doseringsanvisningen utenpå emballasjen/brosjyren nøye før bruk.

Selger kan endre Produktets resept (innhold, sammensetning, brosjyrer og emballasje) uten forvarsel og uten å opplyse kunden særskilt om dette, så lenge Produktets nye innhold tilsynelatende har tilsvarende effekt som Produktet opprinnelig levert. Ved endringer av resept som kan medføre fare for skalldyrallergikere, melke/laktose allergikere, gluten allergikere, egg allergikere og nøtt allergikere plikter Bedriften å opplyse skriftlig om dette.

Produktet er et kosttilskudd eller et kosmetisk produkt hvor virkningen kan være demonstrert gjennom kliniske studier, historisk bruk, faglitteratur eller sannhetsvitner på enkeltingredienser, sammensatte ingredienser, eller Produktet. Ettersom kosttilskudd eller kosmetikk har individuell virkning, kan effekten ikke garanteres hos enkeltindivider, og Selger kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske, helsemessige eller andre forhold oppstått som følge av Produktets effekter ved Kjøpers bruk.

12. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.

Cyber Monday!
Siste sjanse – benytt deg av vårt fantastiske tilbud:

Kjøp 2 mnd. forbruk av testvinneren PurOmega 95% til 95,- (738,-) Kun 47,50 pr. mnd. – 87% rabatt – gratis frakt. Kun for tidligere kunder.

Ja takk, jeg ønsker å benytte meg av tilbudet:

Ingen bindingstid Levert rett hjem

Effektgaranti

PurOmega 95% er spesielt utviklet for å effektivt øke Omega-3 nivået i kroppen. Hvis Omega-3 nivået i kroppen din ikke øker med minimum 30% i løpet av 120 dager, får du pengene tilbake.

Ønsker du å måle effekten av PurOmega 95%, sender vi deg et Omega-3 «Test Kit» helt gratis. Dette bruker du til å ta en enkel fingerprikk-blodprøve hjemme. Blodprøven sendes til et eksternt analyseinstitutt, og etter 10-14 dager vil du motta ditt resultat. Nytt Omega-3 «Test Kit» sendes automatisk til deg etter 120 dager. Hvis Omega-3 nivået ditt ikke har økt med minimum 30% fra første til andre analyse, gir vi deg pengene tilbake for kostnadene du har hatt ved å abonnere på PurOmega 95% kapsler. (Eksempel: Har du en Omega-3 indeks på 4,8 ved første analyse, garanterer vi en Omega-3 indeks på minimum 6,24 (+30%) ved analyse nummer to etter 120 dager (innta minimum en kapsel PurOmega 95% hver dag i disse 120 dagene). Obs: Garantien gjelder ikke for de med allerede anbefalt omega-3 nivå (over indeks 8). For å få refundert kostnadene dine, må du sende oss Test-ID for dine to analyseresultater. (Test-ID følger med i hvert Omega-3 Test-Kit). Analysene må være utført med 120 dagers mellomrom.


Når du bestiller PurOmega 95% vil du motta en link til et bestillingsskjema hvor du kan aktivere effektgarantien ved å fylle ut et bestillingsskjema. Dette er helt gratis. Bestillingen må gjøres innen 2 timer etter at bestillingen av PurOmega 95% er utført.